הליכי שומה: הסדר שומה עם רשויות המס

במהלך חיי העסקים והתנהלות אל מול רשויות המס מגיע השלב בו רשות המסים חולקת על ההכנסות המדווחות על ידך. זה הזמן להפקיד את הטיפול בידיים המיומנות, המנוסות והמקצועיות ביותר שיש.
המשרד מתמחה בייצוג מול פקידי השומה בהליכי שומה מורכבים, גיבוש מתווה להסדרי מס, וסגירת שומות.

מהו הסדר שומה?

הסדר שומה הוא הסכם בין הנישום לרשויות המס אשר מסדיר את חבויות המס של הנישום כתוצאה מאירועי מס נדונים. הסדר השומה במהותו הוא הסכם, ומשכך חלים עליו עקרונות מתחום חוק החוזים. חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ז- 1973. ההסדר מביא את העקרונות, בהם נקטו הצדדים, ומוציאם מן הכוח אל הפועל.

למי מתאים הסדר השומה?

הסדרי שומה מתאימים לרוב למגישי הדו"חות. במסגרת הדו"חות יעבירו מגישיהם שומה עצמית שתידון במקרים מסוימים על ידי פקיד השומה ומפקחיו. במקרים בהם תידון השומה העצמית על ידי פקיד השומה ומפקחיו חשוב מסיבות רבות להגיע להסכמה ולעמק השווה שבין עמדת רשות המסים לבין עמדת הנישום. הסכמה זו תגביר את תחושת הודאות של הנישום, תקצר את הבירוקרטיה מול הרשויות הממשלתיות ותמנע כאב ראש מיותר, כאשר היא תיעשה בהתאם.

כשאתה מלווה בידי יועץ מס, אתה מביא לכך שההסדר ייעשה בהתאם.

טעות בהבנת סכומי המס בהסכם איננה סיבה לביטול ההסכם!

כאמור, על הסדר השומה חלים עקרונות דיני החוזים. משכך, בהתקיים פגמים המנויים בחוק החוזים קיימת אפשרות לביטול ההסכם. ההסכם נעשה תוך כפיה ועושק? הטעו אתכם בדרך להסכם? חוק החוזים קובע, כי אלו הן עילות אפשריות לביטול הסכם. אך כמובן, לכל כלל יש גם יוצאים רבים מן הכלל, ולכן  לעניין זה ראוי לציין, כי לא כל טעות הינה סיבה מספקת לביטול ההסכם.

כך לדוגמה: בפס"ד שהתקבל מפי כב' השופטת וסגנית הנשיאה בבית המשפט המחוזי בחיפה[1] הגב' שולמית וסרקרוג נקבע, כי טעות בהבנת סכומי המס בהסכם איננה סיבה לביטול ההסכם. בפסק דין זה נקבע, כי הסיבה היחידה בגינה ביקש הנישום לבטל את ההסכם היא אי יכולת כלכלית לעמוד בו. עוד נקבע, כי חתימת הנישום על ההסכם נעשתה מרצונו החופשי. משכך, ככל שטענות הנישום מתמקדות בהעדר יכולת כלכלית לעמוד בהסכם, הרי שאין בהן כדי לבסס את ביטולו אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת של האחר.

הסדר שומה הוא איננו המקום להקלות ראש. הסכם שלא הובנו בו הסכומים העולים ממנו לא יתבטל ועשוי להביא להרעת מצבו הכלכלי של הנישום כך שימצא עצמו בפני שוקת שבורה. משכך, חשוב להתייעץ עם יועץ מס לצורך הבנה מיטבית של הסדר שומה.

[1] עמ"ה 710/05 חיים נחום נ' פקיד שומה עכו

גילוי מרצון | תושבות לצרכי מס | תושב חוזר | פרה רולינג |ניכוי מס במקור