ניכוי מס במקור – כיצד תדעו האם יש לנכות מס המקור?

גידי בר זכאי - יועצים
גידי בר זכאי – יועצים

מהו ניכוי מס במקור?

החובה לנכות מס במקור הינה חובה המוטלת על פי חוק על מי שמשלם לאחר הכנסה חייבת. החובה קובעת כי עליו לנכות מס מהתשלום למקבל התשלום, ולהעביר לרשויות את התשלום שנוכה בשל חבות המס של מקבל התשלום אלא אם קבל אישור ומראש כי הוא פטור מכך. בהתאם לכך נקבעו מנגנונים יעילים המאפשרים לפנות לפקיד השומה ולבקשו לעשות שימוש בסמכותו ולהקטין את שיעור הניכוי הקבוע ואף לאפסו, אם שוכנע כי יוותר עודף מס.

מניעת ניכוי מס במקור לפני ביצוע התשלום תמנע חיכוך רב ומיותר עם רשויות המס בהמשך הדרך, תמנע הגשת דוחות של חברות זרות בישראל ללא צורך וכן תבטיח במקרים רבים תשלום מס אמת נמוך לעיתים אף פטור מלא ממס בישראל וכל זאת עוד בטרם בוצע התשלום. למעשה האפקט בפעמים רבות זהה לאפקט של פרי רולינג.

מדוע מנוכה מס במקור?

מטרת הניכוי במקור היא, בין היתר, לשם אכיפה יעילה וכן להבטיח גביית המס ותשלומו בסמוך למועד קבלת התקבול. הפעלת סמכותו של פקיד השומה להקטנת שיעור הניכוי נעשית בהתאם למטרות שצוינו ובמקרים בהם פקיד השומה לא מפעיל את סמכותו להקטין את שיעור הניכוי, ינוכה מס מהחייב בשיעורים הקבועים בתקנות מס הכנסה לעניין ניכויים במקור.

אתם צפויים לשלם לתושב חוץ? או לתושב ישראל לחשובן בנק בחו"ל או לתאגיד זר לטובתו ?? מומלץ לבדוק את החובה המשפטית

סעיף 170 לפקודת מס הכנסה מחייב את המשלם לאדם שאינו תושב ישראל, לו או לאחר בשבילו, הכנסה חייבת לפי פקודת מס הכנסה, שלא נוכה בגינה מס, לנכות 25 אחוזים מהתשלום אם מקבל התשלום הוא יחיד. כמו כן, ניתן להטיל מס בשיעור שונה אם מקבל התשלום הוא חברה. לצד זאת, רשאי פקיד השומה להתיר את תשלום ההכנסה ללא ניכוי מס, אם הוכח שהמס כבר שולם או ישולם בדרך אחרת.

בנוסף, קיימת חובה על המנכה מתושב החוץ לשלם לפקיד השומה בתוך שבוע מיום שניכה את סכום המס שניכה ולהגיש לו דו"ח, שבו יצוינו שמו ומענו של האדם אשר לו או בשבילו שולמה ההכנסה.

ניתן להיווכח מהאמור, כי הניכוי הוא ברירת המחדל ועל מנת לסטות ממנו יש צורך בקבלת אישור מרשויות המס. לעתים ובכפוף להוראות החוק מתקבל אישור על פטור מניכוי מס במקור. האישור מתקבל לרוב בשל זכאות לפטורים שנקבעו בחוק ולשם כך מומלץ לפנות לשירותי מס. רק במסגרת כזו תוכלו לדעת בדיוק מתי נדרש ניכוי מס במקור, מהו גובה המס הנדרש, ובאופן כללי – מה עליכם לעשות כדי להימנע מעימותים עם מע"מ ורשויות המס. שירות ייעוץ מס יבחן את מהות האירועים וייתן את הדעת בשאלה האם יש או אין צורך בהנפקת אישור ניכוי מס במקור.