פרה רולינג (החלטה מקדמית)

גידי בר זכאי - יועצים
גידי בר זכאי – יועצים

אם אתם שונאי סיכון, במיוחד סיכון מיותר  בעולם המס, מאמר זה, העוסק בפרה רולינג, הוא עבורכם.

פרה רולינג היא החלטה של רשות שלטונית, וביניהן רשויות המס, בעקבות פנייתם של חברות ושל יחידים לרשות השלטונית על מנת לדעת את יחסה של הרשות לצעד, שאותן חברות ואותם יחידים מעוניינים לעשות.

פרה רולינג בעולם המס עשוי לחסוך לכם כסף רב:

בעולם המסים החלטת המיסוי היא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, תוצאת מס, או השלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. תהיתם האם אתם נחשבים ל"תושבי ישראל" לצורכי מס על בסיס העובדות ומספר הימים שאתם צפויים לשהות בישראל בעתיד? בכוונתכם לבצע מכירת נכס מקרקעין בבדיקת חלופות שונות? ייתכן, שמוסד "הפרה רולינג" הוא הנכון עבורכם.

למעשה, מתן החלטת המיסוי בנוגע לאירועים שצוינו לעיל אמור לסייע להסיר חסמים של אי וודאות בעולם העסקי, להפחית את הדיונים עם פקיד השומה בשלב השומה, ולתרום בכך הן לעולם העסקי והן להכנסות המדינה. מדובר ביתרון אדיר עבור נישומים שיידעו להתכונן לבאות באשר לחבות המס הצפויה שלהם ובנסיבות מסוימות אף להפחיתה.

פרה רולינג בפקודת מס הכנסה:

תיקון מספר 147 הוסיף בשנת 2005 פרק המסדיר את נושא החלטות המיסוי בענייני: פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, חוק תיאומים בשל אינפלציה, חוק לעידוד השקעות הון, חוק לעידוד השקעות הון, חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א- 1980, חוק לעידוד התעשייה (מסים), התשכ"א- 1968.

במסגרת התיקון הגורמים ברשות מוסמכים לבקשת מבקש ליתן החלטת מיסוי. כמו כן, התיקון הנ"ל מסמיך את הגורמים ברשות לתת החלטת מיסוי בהסכם להבדיל מהחלטה חד צדדית. עם זאת, ראוי לציין שעל החלטת מיסוי בהסכם לא עומדת זכות ערעור וזאת להבדיל מהחלטות מיסוי שלא בהסכם, שעליהן ניתן לערער כחלק מערר או ערעור על השומה.

פרה רולינג שומר על פרטיותכם:

על מנת לקבל החלטת מיסוי, על המבקש למסור את פרטיו ובהם: שמו ומספר זהותו. גם אם לא פורטו פרטים אלה במסגרת הבקשה, יש למסור פרטים אלה בשלב מאוחר יותר. כאמור, לא תינתן החלטת מיסוי לפני מסירתם.

יש להדגיש כי הוראות פקודת מס הכנסה נועדו לשמור על פרטיות מבקש החלטת המיסוי ועל אף שבאפשרות רשות המס לפרסם תמצית של החלטת המיסוי, גם אם המבקש לא הסכים לכך, הרי שתמצית ההחלטה שתפורסם לא תכלול את שמו של המבקש ואת מספר זהותו. בכך מאזנת רשות המס בין שמירה על פרטיות המבקש לבין זכות הציבור לדעת.

ראוי לציין, כי קיימות משמעויות באשר למועד הגשת הבקשה להחלטת מיסוי וכן משמעויות רוחביות נוספות. בשל כך, מומלץ כי לצורך הגשת בקשה זו תיוועצו ביועצי מס מנוסים. משרדנו בעל ניסיון בהגשת בקשות פרה רולינג.